Yijing Icons
1 Prameters
current-yijing-size
current-yijing-chinese-charaters
2 Generating icons
2.1 Taijibagua/  太极八卦图
taijibagua
2.2 Taiji/  太极
taiji
2.3 Liangyi/  两仪
yin
yang
2.4 Sixiang/  四象
taiyang
shaoyin
shaoyang
taiyin
2.5 Bagua/  八卦
qian
dui
li
zhen
xun
kan
gen
kun
8.3

Yijing Icons

Yanying Wang <yanyingwang1@gmail.com>

 (require yijing) package: yijing
Chinese Yijing Icons/易经图标.

Example:

1 Prameters

parameter

(current-yijing-size)  (and/c real? (not/c negative?))

(current-yijing-size v)  void?
  v : (and/c real? (not/c negative?))
 = 60
Set generated icons’s default size.

parameter

(current-yijing-chinese-charaters)  boolean?

(current-yijing-chinese-charaters v)  void?
  v : boolean?
 = #t
Set generated icons to whether include chinese charaters or not.

2 Generating icons

2.1 Taijibagua/太极八卦图

procedure

(taijibagua)  image?

Constructs Taijibagua/太极八卦图.

2.2 Taiji/太极

procedure

(taiji radius)  image?

  radius : (and/c real? (not/c negative?))
Constructs taiji(太极).

Example:
> (taiji 50)

image

2.3 Liangyi/两仪

procedure

(yin)  image?

procedure

(yang)  image?

Constructs Yin/阴, Yang/阳.

Examples:
> (yin)

image

> (yang)

image

2.4 Sixiang/四象

procedure

(taiyang)  image?

procedure

(shaoyin)  image?

procedure

(shaoyang)  image?

procedure

(taiyin)  image?

Constructs Taiyang/太阳, Shaoyin/少阴, Shaoyang/少阳, Taiyin/太阴.

Examples:

2.5 Bagua/八卦

procedure

(qian)  image?

procedure

(dui)  image?

procedure

(li)  image?

procedure

(zhen)  image?

procedure

(xun)  image?

procedure

(kan)  image?

procedure

(gen)  image?

procedure

(kun)  image?

Constructs Qian/乾(天), Dui/兑(泽), Li/离(火), Zhen/震(雷), Xun/巽(风), Kan/坎(水), Gen/艮(山), Kun/坤(地).

Examples:
> (qian)

image

> (dui)

image

> (li)

image

> (zhen)

image

> (xun)

image

> (kan)

image

> (gen)

image

> (kun)

image