On this page:
encrypt
decrypt

2 Encryption/Decryption

procedure

(encrypt data 
  key 
  [#:cipher? cipher? 
  #:key_format? key_format? 
  #:data_format? data_format? 
  #:encrypted_format? encrypted_format? 
  #:padding_mode? padding_mode? 
  #:operation_mode? operation_mode? 
  #:iv? iv? 
  #:detail? detail?]) 
  (or/c #f string?)
  data : string?
  key : string?
  cipher? : (or/c 'des 'tdes 'aes) = 'des
  key_format? : (or/c 'hex 'base64 'utf-8) = 'utf-8
  data_format? : (or/c 'hex 'base64 'utf-8) = 'utf-8
  encrypted_format? : (or/c 'hex 'base64) = 'hex
  padding_mode? : (or/c 'pkcs7 'zero 'no-padding 'ansix923 'iso10126)
   = 'pkcs7
  operation_mode? : (or/c 'ecb 'cbc 'pcbc 'cfb 'ofb 'ctr) = 'cbc
  iv? : (or/c #f string?) = #f
  detail? : (or/c #f (listof (or/c 'raw 'console path-string?)))
   = #f

procedure

(decrypt data 
  key 
  [#:cipher? cipher? 
  #:key_format? key_format? 
  #:data_format? data_format? 
  #:encrypted_format? encrypted_format? 
  #:padding_mode? padding_mode? 
  #:operation_mode? operation_mode? 
  #:iv? iv? 
  #:detail? detail?]) 
  (or/c #f string?)
  data : string?
  key : string?
  cipher? : (or/c 'des 'tdes 'aes) = 'des
  key_format? : (or/c 'hex 'base64 'utf-8) = 'utf-8
  data_format? : (or/c 'hex 'base64 'utf-8) = 'utf-8
  encrypted_format? : (or/c 'hex 'base64) = 'hex
  padding_mode? : (or/c 'pkcs7 'zero 'no-padding 'ansix923 'iso10126)
   = 'pkcs7
  operation_mode? : (or/c 'ecb 'cbc 'pcbc 'cfb 'ofb 'ctr) = 'cbc
  iv? : (or/c #f string?) = #f
  detail? : (or/c #f (listof (or/c 'raw 'console path-string?)))
   = #f