Pinyin:   Convert Hanzi to Pinyin
1 API
pinyin
pinyin-hash-table
8.3

Pinyin: Convert Hanzi to Pinyin

Xu Chunyang <mail@xuchunyang.me>

 (require pinyin) package: pinyin

一个汉字转拼音的函数库.

1 API

procedure

(pinyin hanzi)  (listof string?)

  hanzi : char?
返回汉字对应的拼音.

Examples:
> (pinyin #\中)

'("zhōng" "zhòng")

> (pinyin #\国)

'("guó")

保存拼音数据的 Hash Table.

Examples:
> (hash-ref pinyin-hash-table #\中)

'("zhōng" "zhòng")

> (hash-ref pinyin-hash-table #\国)

'("guó")